PR manager          
Evdokia Polyakovskaya 
+27 011 784 2554
polyakovskaya@rosatom.com